Blogg

2.8.2022 11.11

AI som är intelligent eller allt annat än intelligent, den som styr avgör

  • AI
  • Datahantering och kvalitet
  • Dataplattformar & rapportering
  • Kunddata och CRM

Artificiell intelligens, AI, är obeveklig. Den föreslår inga kreativa ändringar utan vill göra det som borde göras utgående från data som den behandlar.

På grund av det här borde man bestämma vilka data som ges till AI utgående från de mål som ställs. Målet kan sedan vara att inget förändras eller att något förändras. Data väljs sedan enligt det här målet.

När man har målet klart för sig och data har valts borde implementeringen av AI börja med att man tittar i backspegeln. Vad anser AI att data från det förgångna berättar om organisation?

Endast den AI som förstår det förflutna och nuet rätt kan se in i framtiden

Nästa steg är att fundera på varför något visst skedde i det förflutna. Kan AI utgående från data som står till förfogande tolka varför något visst skedde? Vilka variabler förstår AI inte? Exempelvis är det svårt för AI att utgående från företagets data förstå att de stora förändringarna år 2020 berodde på covid-19. För människor är det här självklart. AI ser bara coronaåret 2020 som en fortsättning på tidigare år, om man inte skilt definierar att det här inte är ett vanligt år bland andra.

Då den som styr AI får AI att berätta vad som skedde och varför det skedde är det dags att ta reda på vad som sker just nu. Det här är återigen mer krävande än de tidigare stegen. För att vi ens ska komma till det som för oss människor är en rätt elementär tolkning av nuläget så krävs det en lång och krävande resa. I många organisationer hoppar man över den här resan. Och just därför misslyckas man med nästa kliv, tolkningen av framtiden.

Nästa steg är det mest intressanta för organisationerna: hur kan vi påverka så att något som vi eftersträvar ska kunna ske i framtiden? Här återvänder man återigen till att förutse nuet: om AI framgångsrikt kan förutse nuet är det med dess hjälp möjligt att söka vägar till förändring.

AI behöver data som motsvarar målen och kontinuerlig styrning

Ännu i det här skedet blir AI lätt allt annat än intelligent. Om man försöker påverka framtiden med AI och man har bristfälliga data så är spelet genast förlorat. AI tolkar framtida skeenden endast baserat på erhållna data och visar varje snedvridning utan att mildra sin tolkning.

AI kräver också en ny modell för hur arbete utförs. När en ny medarbetare börjar i organisationen kan hen efter sin introduktion snart arbeta självständigt . AI däremot är aldrig självständig. Data som står till AI:s förfogande kan aldrig permanent spegla synen på organisationens framtid och därför krävs det att AI kontinuerligt kalibreras, styrs och riktas in på nytt.

Den här artikeln är en del av vår bloggserie. Läs de andra delarna av serien:

 

AIGA, (Artificial Intelligence Governance and Auditing)

Den här bloggen anknyter till AIGA-projektet (Artificial Intelligence Governance and Auditing). Syftet med projektet AIGA är att öka finländska företags internationella konkurrenskraft och kompetens genom att på ett pålitligt och kontrollerat sätt skala AI och dra nytta av AI i hela organisationen.

I AIGA-projektet bedrivs, i forsknings- och företagssamarbete, forskning och utveckling kring modeller och mekanismer för att hantera AI, inklusive kommersialisering och introduktion av dessa på den internationella marknaden. Huvudfinansiär för det tvååriga projektet är Business Finland.


Följ vår blogg