Blogg

14.6.2022 9.17

Genom artificiell intelligens når företagen sina hållbarhetsmål

  • AI
  • ESG

Genom artificiell intelligens når företagen sina hållbarhetsmål

Inom företagsvärlden blir hållbar utveckling hela tiden mer betydelsefull. Den påverkar direkt företagets prestige bland kunder, investerare och nuvarande och potentiella medarbetare. Också från EU-håll är trycket på företagen stort, eftersom EU snart utökar skyldigheten att hållbarhetsredovisa till fler aktörer.

Därför trissas hållbarhetsmålen hela tiden upp och faktorer som påverkar målen mäts också allt mer noggrant.

För inte alltför länge sedan räknades det som hållbar utveckling att klimatkompensera för sina koldioxidutsläpp. Nu räcker det inte ens att optimera sina egna funktioner längre, utan organisationerna ska optimera hela sin värdekedja så att klimatavtrycket i hela ekosystemet minskar.

Att minska mängden utsläpp i produktionsprocesserna med traditionella metoder är svårt och kräver ofta dyra investeringar eftersom funktionerna redan har optimerats i decennier för att minska kostnaderna.

I värdekedjan ökar svårighetsgraden å andra sidan av att företagen är verksamma i omfattande ekosystem, vilket ofta gör det mycket svårt att hitta ineffektivitet, svinn och onödiga mellansteg. Samtidigt borde man också kunna öka flexibiliteten i leveranskedjan på grund av flaskhalsar i världsekonomin.

För att optimeringen ska lyckas och man ska kunna visa att den lett till resultat behöver man data om såväl de egna processerna som hela värdekedjan. Datamängderna är dock redan nu för stora för att människor ska kunna hantera dem effektivt och utan misstag.

Det effektivaste sättet att utveckla företagets processer och hållbarhet är genom att noggrant analysera verksamheten och hela ekosystemet med hjälp av artificiell intelligens, AI. AI orkar hjälpa oss människor att sålla i datamassorna från processer och ekosystem dag ut och dag in, utan att tröttna och tappa fokus.

Att kontrollerat applicera AI på det egna ekosystemet är inget som sker i en handvändning. Det måste göras stegvis för att AI:s funktion och eventuella effekter på processernas effektivitet ska kunna följas upp.

AI hjälper också företagen att ta ett stort kliv framåt i sin hållbarhetsrapportering. Eftersom alla förslag om att ändra processeffektiviteten bygger på data, syns också alla ändringar i processerna direkt vid mätningen av processdata. Det här gör det också enkelt att rapportera verklig utveckling på ett trovärdigt sätt.

Trovärdighet spelar å sin sida en nyckelroll på finansmarknaden. Investerare har ofta ännu svårt att lita på att hållbarhetsrapporteringen är tillförlitlig. Därför kan insamling av trovärdiga data för investerare åtminstone i början till och med vara viktigare för organisationen än att förbättra processeffektiviteten.

Hållbarhetsindikatorer utvecklas kontinuerligt och de kopplas allt oftare också till incitamentsprogram för företagsledningen. Ledarskap som kombineras med en halvfärdig och eventuellt felaktig indikator kan dock innebära att företagen i verkligheten inte når upp till de uppställda målen som basunerats ut för allmänheten. Då leder belöning av ledningen inte heller till verklig långsiktig förändring.

Indikatorer och data som ligger till grund för dessa måste alltså vara bevisligen valida. I sista hand är det frågan om jordklotets framtid och i vilken riktning vi vill styra den.Executive Advisor
Ordförande i styrgruppen, AIGA-projektet

Se min profil

Följ vår blogg