Referenser

Reform av verksamhetsmodell for webbutveckling

  • Lean agile

Utmaning

LähiTapiola och Turva hade flera utvecklingsprojekt med flera beställare och leverantörer. Det fanns alltid fler utvecklingsprojekt och önskemål än man kunde förverkliga. Arbetsuppgifterna konkurrerade ut varandra, eftersom projekten ofta krävde samma leverantörer, tillverkare och specialister på affärsverksamhet. Det var svårt att hantera och prognosticera förväntningar, reagera på förändringar och prioritera arbetsuppgifter eftersom det saknades en central prioritetsordning. Det var även en utmaning att skildra en helhetsbild för utveckling.

Det saknades en mera lättrörlig verksamhetsmodell för att hantera utvecklingsarbete som beaktar helheter istället för punktlösningar, maximerar lönsamhet med hjälp av verksamhetsinriktad prioritering och ökning av transparens i utvecklingsarbetet. Med en ny metod ville man försäkra sig om att lösningen täcker både den operativa funktionaliteten och verksamhetens behov.

Lösning

LähiTapiola och Turva fick en ny metod genom anpassning av CAPO®-modellen som utvecklades av Loihde Advisory för att motsvara organisationens behov. I den nya verksamhetsmodellen sammanställs alla utvecklingsarbeten och granskas som en helhet. Bland helheterna identifieras utvecklingsområden och projekt som utvecklas i enlighet med gemensam prioritering. Definiering och lösningsdesign sker enligt CAPO®-modellen: smidigt men med helheten i åtanke.

Ett pilotprojekt med CAPO®-modellen genomfördes på det webbutvecklingsområde som ansvarar för alla krav på LähiTapiolas och Turvas webbtjänster och implementeringen av dem. Webbutvecklingsområdet fick en produktägare och ett KAPO®-team av specialister inom ICT-utveckling. Produktägaren är huvudansvarig för prioritering och implementerar det baserat på utvecklingslinjerna som ledningsgruppen har tagit fram. CAPO®-teamet ansvarar tillsammans med produktägaren för koordinering av utvecklingsarbetet, för att se till att definitionen är tillräcklig och att testningen fortskrider.

Resultat

Implementering av den nya modellen medförde förändringar i arbetsorder, bearbetning, definition och allmänna metoder. Utvecklingssatsningarna riktas mot de åtgärder som leder till största verksamhetsfördelar. Uppgifterna blir logiska helheter och görs i rätt ordning. Prognosticeringen har blivit lättare, det går snabbare att reagera på förändringar och transparensen har förbättrats. Den nya metoden har skapat en systematisk miljö i ständig förändring och en samarbetsmodell som har ökat verksamhetens och IT-utvecklingens ömsesidiga förståelse och därmed förbättrat slutproduktens kvalitet. Personerna som medverkade i pilotprojektet har upplevt att den nya verksamhetsmodellen är inspirerande. I samband med implementering av CAPO®-modellen har helhetsbilden av utvecklingsarbetet förtydligats.

Med hjälp av erfarenheterna från pilotprojektet ska verksamhetsmodellen utökas för andra utvecklingsområden.

”Projektet uppnådde sina målsättningar och samarbetet med specialisterna från Loihde Advisory var smidigt och gav resultat. De personer som har deltagit i pilotprojektet och i andra delar av organisationen blev intresserade av den nya verksamhetsmodellen. Nu kan vi implementera den även på andra utvecklingsområden.” Hanna Asikainen, utvecklingsansvarig, LähiTapiola.